C-dur skalaen er den eneste rene skala uten kryss.

A - er imidlertid kammertonen

De skjulte stjernetegn og skalaen

I de gamle tempelskolen ble
også dyrekretsen delt
inn i de syv synlige og
de fem skjulte tegn.
Deler man inn
tonene etter dette
okkulte system,
tar man utgangs-
punkt i den
opprinnelige Zodiac
astrologene benyttet
seg av.
(den konstellare
Zodiac)

Astrologi og toner

Musikk og meditasjon

Farger og toner

Meditasjon

Du passer sammen med?

Biblioteket

Nyheter


 
Innholdet i Det Mystiske Tårnet
ble laget i 1991 og ble første
gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as I
nnhold: Erik B. Andersen
Pictures: Johfra -
Illust Tank International Inc -
PhotoDisc

Krepsen

A

Steinbukken*

Diss

Tvillingen*

Ais

Skytten

E

Tyren

H

Skorpionen

F

Væren

C

Vekten*

Fiss

Fisken*

Ciss

Jomfruen

G

Vannmannen

D

Løven*

Giss

C-dur skalaen er den eneste rene skala uten kryss. A er imidlertid kammertonen, utgangspunktet i note og de eldste astrologisystemene

I den konstellare Zodiac bruker man krepsen og ikke væren som første stjernetegn.
Inndelingen blir da slik du ser til venstre


* Dette er de såkalte skjulte stjernetegn. For folk som selv spiller et instrument, kan det være artig å legge merke til at tonene opprinnelig fikk navn etter alfabetets første bokstaver - ABCDEFG. Nå er det hele blitt til den såkalte C-dur skala CDEFGAHC (B er blitt til H). Ved å ta utgangspunktet i C-dur skalaen, har man altså fått utgangspunktet i værens tegn - det tegnet solen sto i for ca. 2000 år siden - og som tradisjonell astrologi bygger på. Også noteoppbyggingen baserer seg på C dur skalaen. Den konstellare Zodiac blir også kalt den åndelige Zodiac. Mens den Zodiac astrologene i dag gjør seg bruk av (tropisk eller sideral) også kalles den fysiske Zodiac. Men dette er selvfølgelig avhengig av astrologens tolkning, og hvilket prinsipp man stiller seg under.

Tonenes innbyrdes forhold
Når det gjelder tonenes innbyrdes forhold, er det den såkalte tersen som frembringer den mest umiddelbare harmoni. Tersen tilsvarer aspektet trigon, et at Zodiacens beste harmoni aspekter. Den såkalte store ters dannes av C og E som begge representerer synlige tegn. Liten ters får man av C og Diss. Diss-en representerer et av de skjulte tegn, og er samtidig begynnelsen på en moll akkord. På samme måte som resten av naturen, arbeider også tonene best sammen gjennom kontraster. Kontrastene er her dur og moll. En melodi i dur blir lett for lett og intetsigende, men den appellerer til vår dagsbevissthet og virker derfor motiverende, oppbyggende og positiv. En melodi i moll blir ofte for skjebnebetont, den appellerer til nattbevisstheten og virker negativt, pessimistisk og kanskje sørgelig. Men det er gjennom moll toneartene man opplever den største erkjennelsen. Man kan også si at molltonene henger sammen med vemod, resignasjon og lidelse. Men for å si som Buddha - det er gjennom lidelsene vi mennesker skal frigjøres for lidelser. Moll tonene berører strenger i organismen vår på en måte som gjør at sinnet vårt går til andakt. De vibrasjoner man finner i universet kan aldri dø, og vil alltid fungere i fullkommen harmoni. Vår oppgave er å forvandle oss selv slik at vi kan delta i denne harmonien.